O projekcie

W grudniu 2013 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zainicjował projekt pod nazwą Statystyka muzeów, którego celem jest stworzenie bazy, stanowiącej źródło kompleksowej wiedzy na temat stanu polskiego muzealnictwa. Pragniemy, by zbierane w nim informacje służyły głównie do opisu, analizy, planowania optymalnej polityki w zakresie wsparcia rozwoju muzeów, porównywania polskiego muzealnictwa na tle muzealnictwa europejskiego, ale też do rozpoznawania zagrożeń oraz ograniczeń, które mogą być przeszkodą w kulturotwórczej funkcji muzeów.

W pierwszym, pilotażowym roku funkcjonowania projektu zaproszenie do udziału w projekcie zostało przesłane do ponad 700 muzeów na terenie całego kraju (w tym: państwowych, samorządowych, kościelnych, uczelnianych i prywatnych). Projekt nie ma charakteru jednorazowego, lecz jest rozwiązaniem długofalowym, pozwalającym na coroczne aktualizowanie informacji na temat aktywności instytucji działających na tym polu. Od roku 2017 muzea wypełniają oprócz formularza podstawowego, także ankietę szczegółową skupiającą się na konkretnym obszarze aktywności muzeów.

Począwszy od ankiet sprawozdawczych za rok 2014 wypełnianie formularzy odbywa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej. Od roku 2020 projekt otrzymał nową odsłonę dzięki powstaniu i udostępnieniu strony internetowej www.statystykamuzeow.pl, na której oprócz wypełniania formularzy sprawozdawczych, mają Państwo możliwość zapoznania się z działaniami NIMOZ-u w ramach projektu Statystyka muzeów oraz z efektami poszczególnych jego edycji. Nowa odsłona projektu została uruchomiona dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aby założyć konto na portalu, niezbędne do wypełnienia ankiety, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie i postępowanie zgodnie z instrukcją.

Wszelkie uwagi dotyczące zawartości formularza oraz rozwiązań funkcjonalnych dotyczących sposobu jego wypełniania, prosimy kierować na adres statystyka@nimoz.pl. Polecamy również korzystanie ze słowników i podpowiedzi umieszczonych bezpośrednio w ankietach.