raporty-dynamiczne-3

Rejestracja

Muzea, które nie posiadają jeszcze konta w systemie, mogą je założyć przesyłając na adres statystyka@nimoz.pl następujące informacje:

- pełną nazwę muzeum;

- informację czy muzeum posiada oddziały;

- imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby, która będzie administratorem muzeum (będzie miała możliwość wypełniania ankiety, dodawania kolejnych pracowników do systemu i przydzielania ich do poszczególnych ankiet/działów ankiety).1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910) przy ul. Goraszewskiej 7 (zwany dalej jako „Administrator”).

2.  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pisząc na adres email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.  Podane przez Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

a)  założenia indywidualnego konta oraz świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na stronie internetowej statystykamuzeow.pl – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu umowa o świadczenie dla Państwa bezpłatnej usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b)  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia konta. 

4.  Państwa dane Administrator może przekazywać innym odbiorcom, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Takimi odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne lub wspierające nas w wykonaniu zawartej umowy. Ponadto Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.

5.  Dane osobowe przetwarzane będą przez czas utrzymywania Państwa konta, a w przypadku jego likwidacji dane osobowe będą usuwane bądź anonimizowane. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO dane mogą być przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. O swoim sprzeciwie mogą Państwo poinformować pisząc na wskazany adres inspektora ochrony danych (powyżej). Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c)  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

f)   przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).